top of page
Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksbeperkingen

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat:

 • u zult de inhoud, informatie of diensten op deze website niet opzettelijk of onopzettelijk gebruiken op een manier die in strijd is met of in strijd is met toepasselijke internationale, nationale of lokale wet, regel of regelgeving die kracht van wet heeft, inclusief privacywetten en alle regels van een nationale of andere effectenbeurs.

 • u zult deze website niet gebruiken op een manier die onze computersystemen zou kunnen beschadigen, infecteren, overnemen, uitschakelen, overbelasten of anderszins schaden, inclusief de servers, netwerken en andere componenten die verbonden zijn met of gebruikt worden voor deze website;

 • u zult het gebruik en genot van deze website of de inhoud, informatie of diensten op deze website door een andere partij niet hinderen;

 • u mag geen headers vervalsen of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de diensten wordt verzonden te verhullen of te wijzigen, of om pagina's met beperkte of alleen wachtwoordtoegang te ontwikkelen, of verborgen pagina's of afbeeldingen (die niet zijn gekoppeld aan een andere toegankelijke pagina);

 • u mag geen inhoud uploaden, posten of anderszins verzenden waarvan u niet het recht hebt deze te verzenden onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, eigendoms- en vertrouwelijke informatie die is verkregen of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhouding overeenkomsten);

 • u zult geen materiaal uploaden, posten of anderszins verzenden dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

 • u zult niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot diensten, accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een server die voor deze website wordt gebruikt, door middel van wachtwoordmining, hacking of andere middelen;

 • u zult niet proberen toegang te krijgen tot materialen of informatie op een manier die niet opzettelijk door ons beschikbaar is gesteld;

 • u mag deze website, of enig deel daarvan, niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, downloaden, verkopen, doorverkopen of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Solicitor;

 • u zult geen framingtechnieken gebruiken om enig deel van deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, tekst, paginalay-out en vorm) in te sluiten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Solicitor;

 • u zult geen gebruik maken van de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en afbeeldingen op deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Solicitor.

 • u mag geen software voor netwerkbewaking of -detectie gebruiken om de site-architectuur te bepalen of informatie over gebruik, individuele identiteiten of gebruikers te extraheren;

 • u zult geen robot, spider, andere automatische software of apparaat of handmatig proces gebruiken om de website of de inhoud, informatie of diensten op deze website te controleren of te kopiëren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Solicitor;

 • u zult geen e-mailadressen verzamelen die beschikbaar zijn gesteld op deze site voor promotiedoeleinden of marketingcampagnes en u zult geen gebruikers vragen met gegevens die zijn opgehaald van deze website of een advocaat die op deze website is geïdentificeerd;

 • u zult op of via deze website geen advertenties verspreiden; Promotie; verzoeken om goederen, diensten of fondsen; of een verzoek aan anderen om lid te worden van een onderneming of organisatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Solicitor; en u zult deze website, of enig deel daarvan, niet gebruiken of anderszins exporteren of opnieuw exporteren in strijd met de exportcontrolewetten en -regelgeving van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de hierbij verleende licentie.

Elektronische communicatie

Wanneer u deze website bezoekt en elektronisch met ons communiceert, bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen, stemt u ermee in elektronische communicatie van ons te ontvangen. We zullen met u communiceren per e-mail of door mededelingen op deze website te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Octrooien, auteursrechten en handelsmerken

De technologie en inhoud op deze website is eigendom van The Solicitor

 

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

WIJ BIEDEN DEZE WEBSITE OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD, INFORMATIE OF DIENSTEN OP DEZE WEBSITE, OF DAT DE WEBSITE OF INHOUD FOUTLOOS ZAL ZIJN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST DE SOLICITOR ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, AF.

 

 

Adverteerders

Deze website kan advertenties en sponsoring bevatten. Adverteerders en sponsors zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat materiaal dat wordt ingediend voor opname op deze website nauwkeurig is en voldoet aan de toepasselijke wetgeving. De advocaat is niet verantwoordelijk voor de onwettigheid van, of enige fout of onnauwkeurigheid in, het materiaal van adverteerders of sponsors, of voor het handelen of nalaten van dergelijke adverteerders of sponsors.

vrijwaring

U stemt ermee in om The Solicitor en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke juridische kosten, als gevolg van enige schending van deze Voorwaarden door u.

bottom of page